Mevcut programınızı değiştirmeden E-Faturaya geçiş yapmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. 

e-Fatura nedir?

E-fatura, içerisinde bir faturada yer alması gereken bilgilerin yer aldığı elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. E-fatura, satıcı ve alıcı arasındaki faturalandırma işleminin Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden dijital ortamda yapıldığı ve faturalarının kâğıda basılmasının gerekli olmadığı elektronik belgedir. E-fatura kullanarak kâğıt, basım, zarf, gönderim ve arşivleme gibi klasik faturalama masraflarınızdan kurtulabilir ve e-faturalarınızı anında karşı tarafa ulaştırabilirsiniz

e-Fatura limit ve sınırları nelerdir?

e-Fatura ve uygulamasını kullanmak zorunda olan mükellef grupları her sene Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yeni tebliğlerle duyuruluyor. 1 Ocak itibarıyla birçok işletmenin zorunlu olarak geçtiği uygulama, 2019 ve 2020 için kimleri kapsıyor?

Kimler 2020'de e-fatura uygulamasına geçmeli?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayınladığı 'Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Tebliği' ile 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçiş ciro limitlerini tanımladı.

e-Faturaya geçiş zorunluluğu

GİB'in tebliğine göre aşağıda sıraladığımız mükellef grupları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulaması ’na dahil olmak zorunda:

 1. 2018 ya da sonraki hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 2. 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler
 3. 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
 4. Mal ya da hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.

e-Faturaya geçmek zorunda olan mükellefler için ek şart ve bilgiler

 • Bu mükellef grupları, sattıkları mallar ya da verdikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, ilgili tebliğin III-3. Ve IV-14.7. bölümünde (diğer hususlar) belirtilen istisnai durumlar haricinde e-fatura olarak düzenlemek ya da almak zorunda.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde bulunan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirleniyor.
 • e-Fatura uygulamasından yararlanan kullanıcıların listesi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanıyor.
 • Tebliğde belirlenen limitlerin altında kalan mükellefler tercihen e-faturadan faydalanabiliyor.
 • e-Faturaya geçmek zorunda olan mükellefler, tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine giderlerse devrolunan ya da birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek zorunda. Ayrıca uygulamaya geçme süresi de işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçmemeli.
 • GİB, yapacağı analizler sonucunda riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellefleri ya da uygun gördüğü diğer mükellef gruplarını faaliyet, sektör, ciro ve fatura tutarına bağlı olmadan ve yazılı bildirim yapıp geçiş hazırlıkları için en az 1 ay süre vererek e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirme hakkına sahip. GİB'e yazılı olarak bildirim yapan mükellefler, belirttikleri süre içinde e-fatura uygulamasına dahil olup e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara e-fatura düzenlemeye başlamak zorunda. Bu zorunluluğa uymazlarsa haklarında Vergi Usul Kanunu'nda (VUK) öngörülen hükümler uygulanıyor.

e-Faturaya nasıl başvurabilirsiniz?

e-Fatura kullanmaya başlamak için bu uygulamaya 3 farklı yöntemle başvuruda bulunabilirsiniz:

 • GİB Portal
 • GİB ile entegrasyon
 • Özel entegratör

Başvurunuzu yapmadan önce Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden mali mühür talep etmelisiniz. Şahıs firmanız varsa mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsiniz.

Avantajları

 • Maliyetleriniz azalır. (Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb.)
 • Faturalarınızı daha hızlı hazırlarsınız. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
 • Faturalarınızın kaybolma riski olmaz.
 • Tahsilatlarınızı hızlandırırsınız. İstediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 • Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir. Fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtulursunuz.
 • Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz. Çevre dostudur.
 • Müşterilerle ve satıcılarla mutabakat yapmanızı kolaylaştırır.